അവാർഡ്  സിനിമ  (കുഞ്ഞു കഥ 3)

A:  ഹോ, ഇയാൾ  ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങീട്ട് കുറേ നേരമായല്ലോ!  സിനിമ  തീരുമ്പോഴെങ്കിലും  ഒന്നെണീക്കുമോ  എന്തോ?

B:  ശ് …. നിശബ്ദത  പാലിക്കൂ,  ഇത്  അവാർഡ്  സിനിമയാണ്.

A:  അതു കൊണ്ടെന്താ?  അവാർഡ്  കിട്ടീട്ടേ  പുള്ളി  എണീക്കത്തുള്ളോ?

B:  അങ്ങനെയല്ല,  മറിച്ച്  ആ  അഭിനയചാതുരി  ശ്രദ്ധിക്കൂ.  ഉറങ്ങുന്ന  മനുഷ്യനെ  എത്ര  തന്മയത്വമായാണ്  ആ  കലാകാരൻ  അവതരിപ്പിക്കുന്നത്,  നേർത്ത  ശ്വാസോച്ഛ്വാസം  പോലും  എത്ര  ശ്രദ്ധയോടെയാണയാൾ  അവതരിപ്പിക്കാന്നത്. 

A:  അതെയതെ  ഇപ്പോൾ  മനസ്സിലായി. എത്ര  മനോഹരമായ  അഭിനയം!

B:  ഭേഷ്  ഭേഷ്  അതിഗംഭീരം!

Advertisements

Author: Dr Ambu R.Nair

An ardent fan of Art & മലയാളം.

6 thoughts on “അവാർഡ്  സിനിമ  (കുഞ്ഞു കഥ 3)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s