എന്റെ കുറിപ്പുകൾ

സമയമില്ലാത്ത സമയത്തും മനസ്സിൽ തോന്നുന്നതൊക്കെ കുറിച്ചിടാനും, അതൊക്കെ മലയാള ഭാഷയെ പ്രണയിക്കുന്നവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കാനുമുള്ള ഒരിടം. അതാണ് എനിക്കീ WordPress ചുമര്. ഇവിടെ ഈ ചുമരിൽ സ്നേഹത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും നന്മകൾ അക്ഷരങ്ങളായി കുറിക്കുന്നവർക്ക് എന്റെ നമോവാകം. ഒപ്പം ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശസകളും…🙌

Advertisements

Author: Dr Ambu R.Nair

An ardent fan of Art & മലയാളം.

5 thoughts on “എന്റെ കുറിപ്പുകൾ”

  1. തീർച്ചയായും ഭാഷാ നമ്മുടെ ജീവന്റ ഭാഗമാണ്. അതിനെ മരിക്കാതെ സൂഷിക്കണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ്

    Liked by 1 person

  2. പക്ഷെ കൂടുതലും മലയാളികൾ മലയാളം പറയാൻ പിശുക്ക് കാണിക്കുന്നു. എന്തിനേറെ പല മല്ലൂസും ഇംഗ്ലീഷിൽ ആണ് ബ്ലോഗും എഴുതുന്നത്

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s